DRÉACHT SCÉIM GAEILGE/DRAFT IRISH LANGUAGE SCHEME 2021-2024
04 Nov 2020
 

DRÉACHT SCÉIM GAEILGE/DRAFT IRISH LANGUAGE SCHEME 2021-2024

Scéime Ghaeilge 2021-2024 – comhairliúchán poiblí
Tá sé beartaithe ag Comhairle Chontae Chill Dara a triú Scéim Gaeilge a fhorbairt , le haghaidh tréimhse trí bliana 2021-2024, de réir Mír 11 den Acht na dTeangacha Oigifiúla 2003. Tá sé beartaithe go mbeidh an Scéim i bhfeidhm ar feadh trí bliana ó Mí Eanáir 2021.

Is é príomh aidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla ná infhaighteacht agus caighdeán níos fear seirbhisí trí Ghaeilge a chinntiú. Tá sé ionchasaithe go daingnífear sa Scéim nua seachadadh agus faireachán seachadadh seirbhísí trí Ghaeilge.

Conas Páirt a Ghlacadh

Is mian leis an gComhairle cuireadh a thabhairt ó páirtithe leasmhara roimh uiríoll maidir leis ullmhúcháin don Scéim nua.

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí a dhéanamh:

Ar line ag https://consult.kildarecoco.ie

   Nó

i scríbhinn chuig Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Contae Chill Dara, Áras Chill Dara, Páirc Uí Dhubhuí, Nás, Co. Chill Dara, W91X77F.

Iarrtar le do thoil aighneacht a dhéanamh trí aon mheán amháin i.e. ar líne nó le cruachóip

Ní ghlacfar le haighneachtaí trí ríomhphost nó facs.

Is é dáta deiridh aighneachtaí/tuairimí a fháil ná 5.00pm Céadaoin , 2ú lá Mí na Nollag. Ní ghlacfar le haighneachtaí tar éis an dáta deiridh.

 

Irish Language Scheme 2021-2024 – Public Consultation Open
Kildare County Council proposes to develop a third scheme for the period 2021-2024, in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. It is proposed that this Scheme will run for three years from January 2021.

The primary objective of the Official languages Act is to ensure better availability and a higher standard of services through Irish. It is anticipated that the new Scheme will consolidate delivery and monitoring of the delivery of services through Irish.

How to get involved

The Council now wishes to invite submissions in relation to the preparation of the new Scheme from all interested parties.

Submissions or observations may be made:

Online at https://consult.kildarecoco.ie

   OR

In writing to Senior Executive Officer, Corporate Services Department, Kildare County Council, Head Office Áras Chill Dara, Devoy Park, Naas, Co. Kildare, W91 X77F.

Please make your submission by one medium only i.e. online or in hard copy.

E-mail or faxed submissions will not be accepted.

Closing date for receipt of submissions/observations is 5.00 p.m. on Wednesday, 2 December 2020. Late submissions will not be considered.